Условия на връщане

Потребителят има право на опцията „преглед” в момента на получаване на стоката от куриерската фирма. Ако стоката не отговаря на очакванията на Потребителя, той може да откаже да я получи, без да дължи плащане на цената. В този случай се приема, че е налице отказ от договора за покупко – продажба от страна на Потребителя, без каквито и да било последици за него. Стоката се връща от куриера на Доставчика, а разходите за връщане са за сметка на Потребителя.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

 В такъв случай  Потребителят може да върне стоката на Доставчика при следните условия:

– стоката трябва да бъде в изряден търговски вид, което включва: да не бъде нарушена търговската опаковка; да не бъде обличана, прана или гладена дрехата;

– Потребителят трябва да пази ценовата разписка и да я приложи заедно със стоката при нейното връщане. Ако такава не бъде приложена към стоката, Доставчикът не може да върне парите;

–  стоката не трябва да бъде специално изработена по поръчка на Потребителя.

Потребителят упражнява правото си на отказ като в посочения срок уведомява Доставчика с изпращане на имейл съобщение до sales@misuncosmetics.bg .

 В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платената сума, съставляваща общата цена на стоките, предмет на отказа. Потребителят е длъжен да предостави валидна банкова сметка, на която да му бъде възстановена цената на върнатата стока. Ако такава сметка не бъде предоставена на Доставчика, той не носи отговорност за забавяне или невръщане на дължимите суми.

Връщането на парите се извършва в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата на обратно получаване на стоките от Доставчика и при условие, че към тази дата Потребителят е предоставил банкова сметка за получаване на сумите.

 В случай на отказ от договора за покупко-продажба Потребителят заплаща цената на доставката в двете посоки – за получаването и за връщането на стоките.

 Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до момента на отказ от договора и връщане на стоките.

 Ако при задаването на поръчката Доставчикът не разполага с поръчаните по вид и количество стоки, той е длъжен веднага да уведоми за това Потребителя с имейл съобщение или по телефона, като предложи разумен срок за доставка на желаните от Потребителя артикули.

 Всички волеизявления между Доставчика и Потребител/ите във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба се извършват по електронен път. Електронният адрес на Доставчика е sales@misuncosmetics.bg. Електронният адрес на Потребител е адресът, предоставен при регистрацията му съгласно настоящите Общи условия.

 По изключение, в неотложни случаи или при установени трайни търговски взаимоотношения, волеизявленията между Доставчика и Потребител/ите за сключване и изпълнение на договорите се извършват и по телефон на номер за Доставчика.